Analizy deweloperskich projektów inwestycyjnych

InvestCam Analiza projektu inwestycyjnego jest całościowym badaniem obejmującym:

1. Analizę opłacalności inwestowania – badanie zdolności projektu do kreowania wartości dla właściciela,

2. Analizę ryzyka opłacalności projektu – sprawdzenie, czy przy zmianie warunków działania w stosunku do planowanych pierwotnie, inwestycja będzie nadal racjonalna i opłacalna,

3. Analizę wpływu opcji elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji – badanie, czy aktywne zarządzanie projektem może przełożyć się na wzrost wartości inwestycji i ograniczenie ryzyka,

4. Analizę wykonalności i trwałości finansowej projektu – sprawdzenie, czy podmiot realizujący projekt jest w stanie udźwignąć jego konsekwencje finansowe.

Analiza wpływu elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji wykonywana jest tylko dla projektów o negatywnych lub niskich wskaźnikach opłacalności, dla których uwzględnienie wartości opcji elastycznego reagowania może zmienić ocenę projektu na pozytywną, natomiast analizę wykonalności i trwałości finansowej tylko dla inwestycji dużych, znacząco wpływających na sytuację finansową podmiotu realizującego projekt.

Analizy finansowe nieruchomości komercyjnych

InvestCam Nieruchomości komercyjne to złożone inwestycje, które mogą przynieść prognozowane zyski albo doprowadzić do nieprzewidywalnych strat. Przepływ strumieni pieniężnych, warunki finansowania, podatki i mnóstwo innych czynników ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez nieruchomość komercyjną. Obliczenie dochodu operacyjnego w oparciu o dane źródłowe, określenie wyników osiąganych przez inwestycję, łącznie z modelem przepływu środków pieniężnych, obliczenie wartości bieżącej netto jako miary wyników osiąganych przez inwestycję, pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących nieruchomości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSKAŹNIKI ANALITYCZNE

IRR - (ang. Internal Rate of Return) wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda, IRR należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jako wskaźnik, IRR jest stopą dyskontową, przy której wskaźnik NPV = 0. 

NPV(ang.: net present value) wartość bieżąca netto, wartość zaktualizowana netto - podstawowy i najważniejszy wskaźnik dynamiczny, jest metodą wyrażania różnicy pomiędzy bieżącymi wpływami gotówki a ich bieżącymi wypływami. Wartość wskaźnika NPV może być interpretowana jako:
- nadwyżka zaktualizowanych przychodów netto nad poniesionymi nakładami początkowymi lub równoważnie:
- nadwyżka zaktualizowanego zysku netto nad alternatywnym zyskiem z inwestycji o wewnętrznej stopie zwrotu równej przyjętej stopie dyskonta,
- wzrost zamożności inwestora wynikający z realizacji inwestycji z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie.
W takim ujęciu NPV daje jednoznaczne przesłanki w zakresie decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z tymi przesłankami inwestycja jest akceptowana, jeżeli jej NPV ≥ 0 oraz odrzucona, gdy NPV <0. 
ROI - (ang. return on investment) zwrot z inwestycji – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Metoda ROI służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności dla wszystkich dostawców kapitału i może być interpretowana ekonomicznie jako stopa zwrotu z inwestycyjnych, poniesionych na realizację danej inwestycji, nakładów. Wskaźnik zwrotu z inwestycji oblicza się z ogólnego wzoru: 
ROI = zysk netto / zainwestowane środki pieniężne (kapitał) x 100%
ROE - (ang. return on equity) stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego – wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych, inaczej: ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć z jednego złotego kapitałów własnych. Obliczając ROE, liczy się zysk za dany okres do stanu kapitałów własnych na początek tego okresu. 
ROE = zysk netto/kapitał własny x 100 %